Government Services को शुल्क तिर्ने सरल र छिटो Solution? Namaste Pay!

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (FCGO), राहदानी विभाग (Passport Office), कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय (CRO), लोक सेवा आयोग, आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) र कन्सुलर सेवा विभाग, कुनै पनि Government service को भुक्तानी Namaste Pay बाट गर्नुहोस्।