सजिलो र सुरक्षित रूपमा Namaste Pay बाट आफ्नो Utility Bill भुक्तानी गर्नुहोस्।

तपाई कुनै पनि ठाउँबाट सजिलै र सुरक्षित रूपमा Namaste Pay बाट आफ्नो Utility Bill भुक्तानी गर्नुहोस्।

अब तपाईको पानीको, बिजुलीको, TV को र Internet को bills pay गर्नुहोस् with just a few taps on your phone via Namaste Pay.